Najbolje nasljedstvo

Mukatil b. Sulejman, r.a., ušao je kod El- Mensura, r.a, kada je ovaj postao halifa, pa mu je El-Mensur rekao: “Posavjetuj me, o Mukatile!” On mu reče: “Hoćeš li da te posavjetujem onim što sam vidio ili onim što sam čuo?” “Onim što si vidio.” Reče on: “O vladaru pravovjernih, Omer b. Abdulaziz je imao 11 muške djece, a iza sebe je ostavio samo 18 dinara. Kefini su kupljeni za pet dinara, kabur je plaćen devet dinara, a ostatak je podijeljen njegovim nasljednicima.
A Hišam b. Abdulmelik je imao, isto tako, 11 muških potomaka, svaki od njih je naslijedio milion dinara. Tako mi Allaha, vladaru pravovjernih, jednog dana sam vidio jednog od sinova Omera b. Abdulaziza kako donira 100 konja za borbu na Allahovom putu, a  jednog od sinova Hišama b. Abdulmelika kako prosi na ulici.”
Mnogi su pitali Omer b. Abdulaziza, kada je bio na smrtnoj postelji: “Šta si ostavio svojoj djeci, o Omere?” On bi odgovarao: “Ostavio sam im takvaluk. Ako budu dobri mu’mini (salihun), Allah će ih uzeti u Svoju zaštitu (jetevellassalihin), a ako ne budu, ja neću da im ostavljam ono što će im pomoći u griješenju.”
Mnogi roditelji cijeli život rade i privređuju da bi obezbijedili budućnost svoje djece, misleći da će im novac obezbijediti sigurnost, a zaboravljaju da je najveća sigurnost kod Svevišnjeg Gospodara.

Kader – sudbina

“Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, – to je Allahu, uistinu, lahko – da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dadne. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce.” (El-Hadid, 22-23)

Sudbina je je jedno od najtežih pitanja ljudske misli uopće. Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je kader Allahova tajna koju niko od Njegovih stvorenja ne može spoznati. Polemika i rasprava po ovom pitanju, u islamu je zabranjena.

Nažalost, današnji muslimani veoma često sasvim pogrešno tretiraju ovo pitanje pa kažu: “Sve je određeno, pa kako će me Allah kazniti za ono što mi je već odredio?!” Mnogima je kader opravdanje za njihov nerad i njihovu neodgovornost. S pravom je, jedan zapadni mislilac, primjetio: “Čudan je primjer muslimana. Prve generacije muslimana čvrsto su vjerovale u sudbinu i to uvjerenje je bilo uzrok njihovog elana, entuzijazma, požrtvovanosti i uspjeha na svim poljima. Sa takvim shvatanjem su osvojili cijeli svijet. Međutim, interesantno je da današnji muslimani vjeruju u potpuno isto – vjeruju u sudbinu, ali to njihovo uvjerenje je razlog njihovog nerada, lijenosti, neznanja, zaostalosti i svakog vida neuspjeha?!” Dakle, potpuno isto ubjeđenje, a rezultat potpuno suprotan. Stvar je u pogrešnom razumijevanju i postavljanju.

Zaista je nemoguće razriješiti spomenutu enigmu kada se stvari tako postave: “Zašto nas Allah kažnjava za ono što nam je On odredio?” Ali to je potpuno pogrešna postavka. Tačno je da sve što se dešava biva Allahovom voljom i Njegovim određenjem, ali je suština u tome što niko od nas ne zna šta mu je određeno, a svi znamo šta nam je naređeno. U momentu donošenja odluke niko ne zna šta mu je određeno i odredba mu nikako ne može poslužiti kao opravdanje da ne radi ono što mu je naređeno. Drugim riječima kazano- apsurdno je pravdati se onim što nam je nepoznato za ono što nam je poznato.

A kada se nešto desi, onda smo sigurni da je to Allahova odredba koja nimalo ne umanjuje odgovornost počinioca. Naprotiv ta spoznaja čovjeku u nevolji ublažava negativne posljedice, jer je svjestan da je to od Allaha, a Allah je Pravedan. A ako ga zadesi kakvo dobro on se neće uzoholiti, nego Allahu zahvaliti na lijepoj odredbi.

Molim Allaha da nam podari ispravno razumijevanje vjere! Amin!