O meni

Ime i prezime

Zuhdija (Bećir) Adilović

Kontakt

adilovic.zuhdija@ipf.unze.ba

zuhdija.adilovic@gmail.com

Mjesto i godina rođenja

4. februar 1962.

Obrazovanje
· Doktor nauka u oblasti akaida

–   1998. god. Islamski Univerzitet Muhammed b. Saud, Riyad, Saudijska Arabija. Naslov doktorske disertacije: Najznačajniji akaidski pravci među muslimanima BiH od početka islama do danas – prikaz i valorizacija.

· Magistar u oblasti akaida

–   1992. god. Fakultet islamskih znanosti, Islamski Univerzitet Muhammed b. Saud, Riyad, Saudijska Arabija. Naslov magistarske disertacije: Hasan Kafija Pruščak i njegovo djelo Svjetlo istinske spoznaje o temeljima vjere.

· Fakultet islamskih znanosti

–   1984-88. Fakultet islamskih znanosti, Islamski univerzitet Imam Muhammed bin Saud, Riyad, Saudijska Arabija.

· Diploma Instituta za arapski jezik

–   1983-84. Institut za arapski jezik na Islamskom univerzitetu imam Muhammed bin Saud, Rijad, Saudijska Arabija (dvije godine).

· Srednja škola

– 1977-81. Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo (pet godina).

Poznavanje stranih jezika

bosanski – maternji

arapski – tečno

Kretanje u karijeri
  • 1995 – Predavač na predmetu Akaid, Islamska pedagoška akademija u Zenici, Bosna i Hercegovina
  • 1998 – Direktor «Svjetske Asocijacije muslimanske omladine» ured za Istočnu Evropu.
  • 2002/6 – Član upravnog odbora Akademije
  • 2005/6 – Šef odsjeka za islamsku vjeronauku
  • 2005 – Predavač na predmetu Argumenti islamskog vjerovanja na odsijeku za socijalnu pedagogiju
  • 2005 – Predavač na predmetu Judaizam i Kršćanstvo na IPF-u u Zenici
  • 2005/6  – Predavač na predmetu Savremene ideologije na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.
  • 2006 – Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.
  • 2014 – Član Svjetsku unije islamskih učenjaka, sa sjedištem u Dohi.
Objavljene knjige i članci

Knjige

1.  Nuru-l-jekin fi usuli-d-din. Riyadh: Mektebetu-l-Ubejkan, 1997.

2.  Hasan Kafija Pruščak i njegovo djelo Svjetlost istinske spoznaje o temeljima vjere, Islamska pedagoška akademija, Zenica 2004.

3. Metode istraživanja akaidskih tema. IPF Zenica, 2013.

4 . Modernisti i islam. IPF Zenica, 2014.

Naučni radovi i članci

1. Ehli-s-sunnetska metodologija istraživanja akaidskih tema, Takvim, 1999.

2.  Isra i Mi’radž u akaidskoj znanosti, Novi horizonti, 3/99.

3.  Stav prvih generacija muslimana prema ‘ilmu-l-kelamu, Takvim, 2000.

4.  Tajne poruke Hadžda, Novi horizonti, 7/2000.

5.  Iman – put u bolje sutra, Novi horizonti, 10/2000.

6. Zastranjivanja kojih se treba kloniti, Novi horizonti, 25/2001.

7.  Riječ dvije o zapisima, talismanima i hamajlijama, Novi horizonti, 26/2001.

8.  Mogu li snovi biti izvori šerijatskog prava, Novi Horizonti, 31/2002.

9. Čekajući imama Mehdiju, Novi horizonti, 33/2002.

10.  Ehlu-l-bejt u Poslanikovim s.a.v.s. hadisima, Novi horizonti, 36/2002.

11.  Kur’an o strankama, Novi horizonti, 37/2002.

12.  Kur’anski recept za ishranu najbolja preventiva i lijek za sve bolesti, Novi Horizonti,

13.  Ehlu-l-bejt u hadisima Poslanika s.a.v.s., Ehli Bejt u BiH, Zbornik radova, Naučnoistraživački isntitut “Ibn Sina”, Sarajevo 2003.

14.  Definicija i značenje termina Ehlus-sunne ve-l-džema’a, Zbornik radova nastavnika Akakdemije, 1/2003.

15.  Neoracionalistički pravac u islamskom svijetu i njegov uticaj na islamsku u svijetu i kod nas, Zbornik radova nastavnika Akakdemije, 2/2004.

16.  Glavne karakteristike ehli-s-sunnetske metodologije istraživanja akaidskih tema, Zbornik radova nastavnika Akakdemije, 3/2005.

17.  Ehli-s-sunnetska metodologija istraživanja akaidskih tema, Zbornik radova nastavnika Akakdemije, 4/2006.

18.  Islamski koncept života u prevenciji socijalnog isključivanja mladih, Zbornik radova znanstveno stručne međunarodne konferencije „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih“. IPF Zenica, 22.04.06.

19. Odnos svojstava Allaha, dž.š., s Njegovim bićem, Zbornik radova nastavnika IPF-a Zenica, 7/2009.

20.   Ledunsko (poklonjeno) znanje, Zbornik radova nastavnika IPF-a Zenica, 8/2010.

21.  Otuđenost duše u potrošačkom društvu, Takvim za 2011, Sarajevo 2010.

Objavljeni prevodi u časopisima

1. Došlo je vrijeme da se gradi jevrejski hram po treći put, Novi horizonti, 5/2000.

2. Temelji imana u svjetlu suvremenog doba, Novi horizonti, 8/2003, u nastavcima.

3. Kur’anski recept za ishranu najbolji lijek protiv svih bolesti, Novi Horizonti, 12/2004.

Prevodi knjiga s arapskog na bosanski

1.  Sahihul-Buhari, (sa drugima)

2. Rijadus-salihin, (sa drugima)

3. Tefsir Ibn Kesir, (sa drugima)

4. Iman: temelji, sustina, negacija, Muhammed Neim Jasin

5. Vjera istine, Abdurrahman El-Umer

6. Metodi da’veta u spriječavanju loših djela, (Fikhu-da’veti fi inkari-lmunker), Abdul-Hamid El-Bilali

Recenzije

1. Safijjurrahman El-Mubarekfuri, Zapečaćeni Džennetski napitak, Aktivna islamska omladina, 1996.

2. Se’id b. Muhammed El-Kahtani, Ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu, AIO, 1998.

3. Ahmed Ferid, Bistro more pobožnosti i suptilnosti, AIO, 1999.

4. Dr. Muhammed b. Abdurrahman el-Humejjis, Tahawijeva poslanica o islamskom vjerovanju – kratki komentar, Organizacija aktivne islamske omladine, 1997.

5. Nusret Abdibegović, Fikh – skripta za I razred medrese, Elči Ibrahim-pašina medresa, 1995.

6. Muhammed b. Salih El-Usejmin, Komentar tri osnovna načela, Taibah international, 1998.

7. Mr. Senaid Zaimović, Temeljne istine vjere, Islamska omladina Evrope, 2001.

8. Ali At-Tantavi, Opći prikaz islamske vjere,Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, 1995.

9. Ebu Kasim El-Lalikai, Allahove evlije i njihovi kerameti, Naba, 2001.

10. Šefik Kurdić, Putokazi islama, Ilmija Bih, 1996.

11. Dr. Omer Sulejman El-Eškar, Vjerovanje u Allahovo određenje, Elči Ibrahim-pašina medresa, 2000.

12. Abdurrahman b. Hasan, Knjiga Tewhida i radost pravovjernih, U. G. Furqan, 2001.

13. Dr. Abdullah Behdžet, Želiš li postati milijarder? Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik 2002.

14. Dr. Jusuf El-Kardavi, Šerijat i život, Udruženje građana “Selam” Zenica 2003.

15. Zbornik radova IPF 3/2005.

16.  Dr. Mani’ Eldžuheni, Islamska enciklopedija, Aktivna islamska omladina, Sarajevo 2006.

17. Smajil Durmišević i Jasminka Durmišević-Serdarević, ZDRAVLJE U OKOLIŠU100 priča o zaštiti i unapređenju zdravlja i okoliša, Zenica 2007.

18. Husnija Krupić, Istina, poezija za djecu inspirisana Kur’anom, Sarajevo 2007.

19. Međunarodna recenzija stručnog rada pod naslovom: Mišljenja i stavovi orjentaliste Ričarda Billa o jezičkoj strukturi sure “El.Mu’minun. Rad je napisan za časopis Eš-Šeria wed-dirasat el-islamijje Šerijatskog fakulteta u Kuvajtu, januar 2010.

20.  Salih Mujić, Korijeni, BZK Preporod – Žepče, Žepče 2010.